ATW logo

The Cheatsheet

This is the cheatsheet for the game Around the World in Chinese Days by LittleNex. Find out what to call all the countries of the world in Mandarin Chinese (characters and pinyin included)! Play the free Chinese learning game here or get the full version of the game here.

Africa

Europe

Asia

America

Algeria

阿尔及利亚 Ā'ěrjílìyà

Angola

安哥拉 Āngēlā

Benin

贝宁 Bèiníng

Botswana

博茨瓦纳 Bócíwānà

Burundi

布隆迪 Búlóngdí

Cameroon

喀麦隆 Kāmàilóng

Chad

乍得 Zhàdé

Congo

刚果 Gāngguǒ

Djibouti

吉布提 Jíbùtí

Gambia

冈比亚 Gāngbǐyà

Kenya

肯尼亚 Kěnníyà

Lesotho

莱索托 Láisuǒtuō

Liberia

利比里亚 Lìbǐlǐyǎ

Libya

利比亚 Lìbǐyà

Malawi

马拉维 Mǎlāwéi

Mali

马里 Mǎlǐ

Mauritania

毛里塔尼亚 Máolǐtǎníyà

Morocco

摩洛哥 Móluògē

Mozambique

莫桑比克 Mòsāngbǐkè

Namibia

纳米比亚 Nàmǐbǐyà

Rwanda

卢旺达 Lúwàngdá

Seychelles

塞舌尔 Sàishé'ěr

Somalia

索马里 Suǒmǎlǐ

Sudan

苏丹 Sūdān

Swaziland

斯威士兰 Sīwēishìlán

Tanzania

坦桑尼亚 Tǎnsāngníyà

Togo

多哥 Duōgē

Tunisia

突尼斯 Tūnísī

Uganda

乌干达 Wūgāndá

Zaire

扎伊尔 Zhāyī'ěr

Zambia

赞比亚 Zànbǐyà

Zimbabwe

津巴布韦 Jīnbābùwéi

Senegal

塞内加尔 Sàinèijiā'ěr

Niger

尼日尔 Níjì'ěr

Nigeria

尼日利亚 Níjìlìyà

Mauritius

毛里求斯 Máolǐqiúsī

Madagascar

马达加斯加 Mǎdájiāsījiā

Ghana

加纳 Jiānà

Guinea

几内亚 Jǐnèiyà

Egypt

埃及 Āijí

Ethiopia

埃塞俄比亚 Āisài'ébīyà

Gabon

加蓬 Jiāpéng

Albania

阿尔巴尼亚 Ā'ěrbāníyà

Austria

奥地利 Àodìlì

Belgium

比利时 Bǐlìshí

Bulgaria

保加利亚 Bǎojīalìyà

Croatia

克罗地亚 Kèluódìyà

Cyprus

塞浦路斯 Sàipǔlùsī

Denmark

丹麦 Dānmài

Estonia

爱沙尼亚 Àishāníyà

Finland

芬兰 Fēnlán

Ireland

爱尔兰 Ài'ěrlán

Italy

意大利 Yìdàlì

Kosovo

科索沃 Kēsuǒwò

Latvia

拉脱维亚 Lātuōwéiyà

Luxembourg

卢森堡 Lúsēnbǎo

Macedonia

马其顿 Mǎqídùn

Malta

马耳他 Mǎ'ěrtā

Moldova

摩尔多瓦 Mó'ěrduōwǎ

Monaco

摩纳哥 Mónàgē

Norway

挪威 Nuówēi

Poland

波兰 Bōlán

Romania

罗马尼亚 Luómǎníyà

Scotland

苏格兰 Sūgélán

Slovakia

斯洛伐克 Sīluòfákè

Slovenia

斯洛文尼亚 Sīluòwénníyà

Spain

西班牙 Xībānyá

Ukraine

乌克兰 Wūkèlán

Vatican

梵蒂冈 Fándìgāng

England

英国 Yīngguó

Belarus

白俄罗斯 Bái'éluósī

France

法国 Fǎguó

Georgia

格鲁吉亚 Gélùjíyà

Germany

德国 Déguó

Greece

希腊 Xīlà

Hungary

匈牙利 Xiōngyálì

Lithuania

立陶宛 Lìtáowǎn

Netherlands

荷兰 Hélán

Portugal

葡萄牙 Pútáoyá

Serbia

塞尔维亚 Sāiěrwéiyà

Sweden

瑞典 Ruìdiǎn

Switzerland

瑞士 Ruìshì

Iceland

冰岛 Bīngdǎo

Andorra

安道尔 Āndào'ěr

Armenia

亚美尼亚 Yàměiníyà

Azerbaijan

阿塞拜疆 Āsàibàijiāng

Bahrain

巴林 Bālín

Bhutan

不丹 Bùdān

India

印度 Yìndù

Indonesia

印度尼西亚 Yìndùníxīyà

Iran

伊朗 Yīlǎng

Iraq

伊拉克 Yīlākè

Japan

日本 Rìběn

Kuwait

科威特 Kēwēitè

Lebanon

黎巴嫩 Líbānèn

Malaysia

马来西亚 Mǎláixīyà

Nepal

尼泊尔 Níbóěr

Oman

阿曼 Āmàn

Philippines

菲律宾 Fēilǘbīn

Qatar

卡塔尔 Kǎtǎ'ěr

Syria

叙利亚 Xùlìyà

Tajikistan

塔吉克斯坦 Tǎjíkèsītǎn

Taiwan

台湾 Táiwān

Uzbekistan

乌兹别克斯坦 Wūzībiékèsītǎn

Yemen

也门 Yěmén

Fiji

菲济 Fěijì

Micronesia

密克罗尼西亚 Mìkèluóníxīyà

Samoa

萨摩亚 Sàmóyà

Tuvalu

图瓦卢 Túwǎlú

Vanuatu

瓦努阿图 Wǎnǔ'ātú

Afghanistan

阿富汗 Āfùhàn

Bangladesh

孟加拉国 Mèngjiālāguó

Brunei

文莱 Wénlái

Cambodia

柬埔寨 Jiǎnpǔzhài

China

中国 Zhōngguó

Israel

以色列 Yǐsèliè

Jordan

约旦 Yuēdàn

Kazakhstan

哈萨克斯坦 Hāsàkèsītǎn

Kirghizstan

吉尔吉斯坦 Jí'ěrjísītǎn

Laos

老挝 Lǎowō

Maldives

马尔代夫 Mǎ'ěrdàifū

Mongolia

蒙古 Měnggǔ

Myanmar

缅甸 Miǎndiàn

Pakistan

巴基斯坦 Bājīsītǎn

Russia

俄罗斯 Éluósī

Singapore

新加坡 Xīnjiāpō

Korea

韩国 Hánguó

Thailand

泰国 Tàiguó

Turkey

土耳其 Tǔ'ěrqí

Turkmenistan

土库曼斯坦 Tǔkùmànsītǎn

Vietnam

越南 Yuènán

Australia

澳大利亚 Àodàlìyà

Bahamas

巴哈马 Bāhāmǎ

Barbados

巴巴多斯 Bābāduōsī

Belize

伯利兹 Bólìzī

Bermuda

百慕大 Bǎimùdà

Cuba

古巴 Gǔbā

Grenada

格林纳达 Gélínnàdá

Haiti

海地 Hǎidì

Honduras

洪都拉斯 Hóngdūlāsī

Mexico

墨西哥 Mòxīgē

Panama

巴拿马 Bānámǎ

Argentina

阿根廷 Āgēntíng

Chile

智利 Zhìlì

Colombia

哥伦比亚 Gēlúnbīyà

Ecuador

厄瓜多尔 Èguāduō'ěr

Guyana

圭亚那 Guīyànà

Paraguay

巴拉圭 Bālāguī

Peru

秘鲁 Bìlǔ

Suriname

苏里南 Sūlǐnán

Uruguay

乌拉圭 Wūlāguī

USA

美国 Měiguó

Nicaragua

尼加拉瓜 Níjiālāguā

Jamaica

牙买加 Yámǎijiā

Guatemala

危地马拉 Wēidìmǎlā

Canada

加拿大 Jiānádà

Venezuela

委内瑞拉 Wěinèiruìlā

Bolivia

玻利维亚 Bōlìwéiyà

Brazil

巴西 Bāxī

© LITTLENEX Digital Studio Corp. All rights reserved.